Infolinia
22 625 12 12
Godziny otwarcia
10:00 -18:00 (pon-pt)

NAJTAŃSZE NA RYNKU UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PRZYCZYN LOSOWYCH.

U NAS TYLKO 1% CENY IMPREZY!

Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa - Pobierz plik PDF

 

 • I. Określenie organizatora turystyki
  SIGMA TRAVEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Marszałkowska nr 140 (kod pocztowy: 00-061 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy za numerem KRS nr 0000015656, wysokość kapitału zakładowego 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), REGON 008484262, NIP 526-030-22-90, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 233, poz. 2268 ze zm.) i jest wpisana do rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa mazowieckiego pod pozycją k-424, zwana dalej: „Organizatorem”. 
 • II. Przedmiot Umowy

  1. Integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych stanowią: Umowa, Warunki Uczestnictwa oraz Program Ramowy Imprezy (…)".

  2. Uczestnik podpisując Umowę potwierdza, że otrzymał Warunki Uczestnictwa  i że je akceptuje po zapoznaniu się z Programem Ramowym Imprezy (…)i na tej podstawie zgłasza swój udział w imprezie. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje w chwili podpisania przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu Umowy.

  3. Uczestnik zgłasza swój udział w imprezie turystycznej określonej w Umowie oraz Programie Ramowym Imprezy (...), za którą zobowiązuje się zapłacić jej cenę, a Organizator przyjmuje Uczestnika na listę uczestników imprezy. Uczestnik jest zobowiązany podać dane osobowe zgodne z dokumentami podróży.

  4. W imieniu osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku podane niżej zasady dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego).

  5. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej (osób trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuje tę osobę/osoby w momencie składania oferty zawarcia Umowy.

  6. Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy, zawierającej w szczególności określenie: miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej albo sposób jej ustalenia, program imprezy turystycznej obejmującej rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, klasę, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych, określa załącznik do Umowy tzw. Program Ramowy Imprezy (....).

  7. Wybór zakwaterowania wspólnego dla rodziny lub grupy osób traktowany jest jako zamówienie określonego pokoju. W przypadku zatem rezygnacji jednej lub więcej osób, w tym również przeniesienia uprawnień na inną osobę/y (Osoba/y Przejmująca/e), jeżeli nie ma możliwości lub zgody choć jednej z osób na dokwaterowanie na zwolnione miejsce/a i wspólne zakwaterowanie z inną osobą/osobami, pozostałe obowiązane są pokryć różnicę w cenie zamówionego pokoju, a Osoba/y Przejmująca/e  obowiązana jest pokryć dopłatę do pokoju jednoosobowego jeżeli Organizator będzie w stanie zapewnić taki pokój.

  8. Osoba podróżująca samotnie, wyrażająca zamiar zakwaterowania w pokoju dwuosobowym lub dwuosobowym z dostawką (w przypadku nieparzystej liczby osób samotnych) zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego w przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie zapewnić zakwaterowania z innymi osobami (nie zgłosi się inna samotna osoba tej samej płci lub osoba, z którą uczestnik był zakwaterowany zrezygnuje z wyjazdu). 

  9. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Usługach turystycznych kategoria obiektu zakwaterowania podana jest wg przepisów kraju pobytu.

  10. Określenie rodzaju miejsca, jakie Uczestnik będzie zajmował w środku transportu następuje w porozumieniu z Uczestnikiem po wpłacie zaliczki.

  11. Wymagania specjalne Uczestnika, o których powiadomił on Organizatora lub pośrednika turystycznego zawierają postanowienia Umowy.

  12. Zawierając Umowę Uczestnik składa oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 5 oraz art. 25 i art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie adresowej Sigma Travel Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych w celach niezbędnych dla realizacji umowy. Składający oświadczenie Uczestnik  ma prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych.

  13. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, nazwiska, numeru telefonu, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku i za skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • III. Cena i sposób zapłaty

  Cena

  1. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi cenę imprezy turystycznej oraz wszelkie konieczne należności, podatki i opłaty, jeżeli nie są one zawarte w cenie.

  2. Cenę imprezy, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, zawiera Program Ramowy Imprezy (...), którego warunki w tym zakresie powtarza Umowa.

  3. Cena imprezy turystycznej ustalona w Programie Ramowym Imprezy (...) może być uaktualniona, gdy wpływ na zmianę ceny będzie miało wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

  1) wzrost kosztów transportu; 

  2) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; 

  3) zmiana kursów walut.

  W okresie 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

  4. Uczestnik, który mimo akceptacji (również wyrażonej w sposób opisany w postanowieniu pkt IV.3) po uprzednim jego wezwaniu przez Organizatora nie zapłaci pełnej ceny, nie będzie dopuszczony do udziału w imprezie, a Organizator rozliczy dokonane wpłaty przy zastosowaniu postanowień pkt. VIII.2.

   

  Sposób zapłaty

  5. Zawierając Umowę, Uczestnik wpłaca w biurze Organizatora (lub przelewem na konto Organizatora) zaliczkę w wysokości min. 20% ceny imprezy turystycznej podanej w Umowie, a dopłatę do całości zobowiązany jest uiścić na 30 dni przed planowaną datą  wyjazdu.   

  6. W przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnik wpłaca całość ustalonej ceny, chyba że Umowa stanowi inaczej.

  7. Ewentualną dopłatę wynikającą z postanowień pkt. III.3. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

  8. W przypadku wpłaty przelewem Uczestnik niezwłocznie prześle Organizatorowi pocztą elektroniczną dowód wpłaty, a następnie niezwłocznie odeśle podpisaną Umowę
 • IV. Zmiany istotnych warunków umowy

  1. Organizator obowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków Umowy (termin, program imprezy oraz cena) niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę. Nie dotyczy to zmian programu, których wprowadzenie okazało się konieczne w trakcie imprezy (np. z powodu "siły wyższej").

  2. Uczestnik powinien w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w postanowieniach pkt. IV.1., złożyć oświadczenie akceptujące nowe warunki Umowy, a w przypadku podwyżki dokonać dopłaty różnicy ceny, bądź też złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej, co powoduje zwrot wniesionej wpłaty bez potrąceń.

  3. W przypadku, gdy Uczestnik nie przyjmuje przedstawionej mu oferty zastępczej, w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania przesyła Organi-zatorowi pisemną rezygnację z tej oferty. W przypadku rezygnacji z oferty zastępczej lub nieotrzymania decyzji Uczestnika w ww. terminie, Uczest-nik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej, która nie doszła do skutku z powodów leżących po stronie Organizatora.

  4.  Punkty 1-3 nie dotyczą przypadku zmiany ceny wynikającej z pkt. III 3.

 • V. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów

  Ubezpieczenie w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Usługach turystycznych

  1. SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. w Warszawie, jako organizator turystyki, posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną  nr GT 150/2018 dotyczącą ochrony umów zawartych w okresie od 19.04.2018 roku do dnia  18.04.2019 roku. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (53-333 Wrocław).

  2. Beneficjentem w/w Gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, i to on jest uprawniony (zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o Usługach turystycznych) do występowania na rzecz Uczestników w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w treści tej umowy.

  3. W przypadku konieczności skorzystania przez Uczestnika z wyżej wymienionego ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26  (kod pocztowy: 03-719 Warszawa) lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Zakres ochrony  ubezpieczenia - zgodnie z § 5 ust. obejmuje:

  1) zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;

  2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

  3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu.

  5. Suma gwarancyjna widniejąca na Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej nr GT 150/2018 wynosi  1 152 000 PLN

  6. Ubezpieczenie zawarte jest zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej bankowej lub ubezpieczeniowej – zabezpieczającej wykonywanie działalności przez Organizatorów i Pośredników Turystki .

  7. Drugi filar zabezpieczenia działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nakłada obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od wszystkich umów zawieranych po 26.11.2016. Wysokość składek uzależniona jest od zakresu terytorialnego oraz środka transportu. Uczestnik zobowiązany jest uiścić odpowiednią składkę w momencie podpisania umowy. Składka zostaje w całości zwrócona Uczestnikowi w przypadku rozwiązania Umowy.

  Kraje europejskie i pozaeuropejskie z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego: 15 PLN/os

  Kraje pozaeuropejskie z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe: 13 PLN/os

  Kraje europejskie z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe: 10 PLN/os

  Kraj, kraje mające lądową granicę z RP, obwód kaliningradzki oraz zagraniczna turystyka przyjazdowa: 0 PLN/os

   

  Ubezpieczenie w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 7 Ustawy o Usługach turystycznych

  7. Ubezpieczenie każdego Uczestnika obejmuje: koszty leczenia za granicą (do 25 000 EUR) i następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 3000 EUR) oraz bagaż podróżny do 200 EUR oraz na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A.

  8. Za pośrednictwem Organizatora Uczestnik może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy (z nagłej przyczyny losowej - 1% ceny imprezy w przypadku imprez o wartości powyżej 2000 PLN, - 20 PLN w przypadku imprez o wartości nieprzekraczającej 2000 PLN) oraz od kosztów leczenia w przypadku chorób przewlekłych (18 PLN/os/dzień) w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji w imprezie turystycznej może być zawarta najpóźniej w terminie do 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej połączonej z opłatą całości lub zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej.

  9. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A.

  10. W dniu wyjazdu na imprezę turystyczną Uczestnik otrzymuje kartę Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z numerem polisy ubezpieczeniowej.

  11. Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia.

  12. Bagaż nie może przekraczać rozmiarów i wagi podanej przez przewoźnika.
 • VI. Odwołanie imprezy turystycznej

  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdej chwili z przyczyn od siebie niezależnych.

  2. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie zbyt małej ilości uczestników imprezy turystycznej - nie później jednak, niż na 7 dni przed terminem wyjazdu, a w każdym terminie w razie:

  1) szczególnych zagrożeń życia i zdrowia.

  2) niedotrzymania warunków umów przez kontrahentów krajowych i zagranicznych,

  3) istotnej zmiany krajowych lub zagranicznych przepisów wizowych i dewizowych.

  3. W sytuacjach opisanych wyżej Organizator przedstawi Uczestnikowi ofertę zastępczą lub zwróci całość wpłaconej kwoty.

  4. Jeżeli Uczestnik, któremu przedstawiono ofertę zastępczą nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy turystycznej w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania, Organizator podejmuje wszelkie czynności w taki sposób, jakby Uczestnik przyjął tę ofertę. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z imprezy turystycznej po upływie trzech dni roboczych Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty przy zastosowaniu postanowień pkt. VIII.2.

  5. Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 15 osób przy imprezach lotniczych, 30 osób przy imprezach autokarowych.
 • VII. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków

  1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, a w przypadku imprez lotniczych nie późniejszym niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy - po uiszczeniu rzeczywistych kosztów wynikających z  przeniesienia uprawnień, nie więcej jednak niż 200 zł, a po przekroczeniu tych terminów po opłaceniu rzeczywistych kosztów wynikających z  przeniesienia uprawnień.

  2. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika, Uczestnik i Osoba Przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 • VIII. Rezygnacja z imprezy turystycznej

  1. Uczestnik  ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej przedstawiając w biurze Organizatora druk Umowy  wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  2. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów, z tym że potrącenie wynosi nie więcej niż:

  • 200 zł w razie rezygnacji zgłoszonej na 45 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 20% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 44-tym a 31-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 50% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 15-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 80% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 7-ym dniem przed  planowaną  datą rozpoczęcia imprezy,
  • 95% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej na 6 dni lub mniej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

  Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.

  3. Niedokonanie zwrotu wpłaty w terminie 7 dni od daty rezygnacji obciąża Organizatora odsetkami ustawowymi.

  4. W przypadku rezygnacji z zamówionych przez Uczestnika dodatkowych miejsc lub świadczeń na imprezę (overbooking) Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów.

  5. W przypadku wszelkich zmian w terminach i wariantach imprezy turystycznej, dokonywanych przez Uczestnika, Organizator rozliczy wpłaty Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. VIII.

 • IX. Zgłaszanie reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą

  1. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie o świadczenie usług turystycznych.

  2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.

  3. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Programie Ramowym Imprezy (...) , Uczestnik może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.

  4. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.

  5. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.

  6. Uczestnik może złożyć pisemną reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy w miejscu zawarcia Umowy lub bezpośrednio u Organizatora.

  7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia.

  8. Pilot i przedstawiciel Organizatora nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Uczestnika.

 • X. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  1) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,

  2) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

  3) siłą wyższą.

  2. Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu i inne niedogodności wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli zostały one spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo  siłą wyższą.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych i innych dokumentów przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że prospekt taki lub dokument został włączony do Umowy.

  4. Katalogi i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, a nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Uczestnika.

  6. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną uczestnikowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197), w Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), wraz z Konwencją z dnia 18 września 1961 r. uzupełniającą Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25, poz. 167), w Konwencji Montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), w Konwencji Ateńskiej z dnia 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), w Konwencji z dnia 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A - Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158), zmienioną protokołem oraz poprawkami berneńskimi z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 37, poz. 225).

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za  skutki  wynikłe  dla  Uczestnika z faktu niezgłoszenia się w terminie  na miejsce zbiórki, bądź zatrzymania przez krajowe czy zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W powyższych przypadkach Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty według punktu VIII.2.

  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej. Odpowiedzialność Organizatora za bagaż jest ograniczona w zakresie, jaki  przewidują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita.  Zawiadomienia o opóźnieniach  samolotów lub utracie i zniszczeniu bagażu należy kierować niezwłocznie (w stosunku do bagażu - nie później niż 7 dni od daty odbioru bagażu lub nie później niż w okresie 21 dni od dnia, kiedy bagaż winien być wydany)  do  linii lotniczych oraz do Organizatora. Roszczenie należy zgłosić na piśmie.
 • XI. Odpowiedzialność Uczestnika

  1. Jeżeli Uczestnik nie wyjechał na imprezę turystyczną w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu do kraju.

  2. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestnika na miejscu imprezy turystycznej z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie o Usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik).

  3. Niedopełnienie przez Uczestnika czynności określonych w postanowieniu pkt. XIII.3. po jego uprzednim wezwaniu przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej i powoduje skreślenie z listy uczestników bez odrębnego powiadamiania oraz skutki, o których mowa w postanowieniach pkt. VIII. 

 • XII. Opieka Pilota

  1. Pilot nie pełni funkcji przewodnika lecz jest odpowiedzialny za realizację programu imprezy.

  2. W czasie trwania imprezy turystycznej Uczestnik może zgodnie z treścią Umowy korzystać z pomocy i opieki pilota, rezydenta lub pracownika lokalnego przedstawiciela Organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji programu imprezy.

  3. Nazwisko pilota lub rezydenta lub nazwa lokalnego przedstawiciela organizatora, do których uczestnik może się zwracać w razie trudności, podana jest w dokumentach wydawanych Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy w dniu wyjazdu.

  4. Przeloty samolotem w obie strony mogą odbywać się bez udziału pilota Organizatora. W takim przypadku opiekę nad grupą pilot przejmuje w porcie docelowym po zakończeniu odprawy.

  5. Pilot ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w imprezie w przypadku, gdy Uczestnik:

  1) nie przestrzega warunków Umowy,

  2) znajduje się w stanie nietrzeźwym,

  3) zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów,

  4) stanowi potencjalne  niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników w związku z przebywaną chorobą lub z innych względów.

 • XIII. Informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych

  1. Uczestnik potwierdza otrzymanie aktualnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz  o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

  2. Uczestnik potwierdza otrzymanie informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

  3. Uczestnik powinien dostarczyć  do  biura Organizatora  dokumenty  wskazane w Umowie w określonym tam terminie.

  4. Uczestnik winien posiadać na miejscu zbiórki aktualnie obowiązujące dokumenty uprawniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy (m.in. paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu), Umowę i dokumenty w niej wymienione oraz dowody wpłat.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie przyznanie Uczestnikowi wizy przez placówki konsularne państw, do których obowiązuje ruch wizowy, za zatrzymanie jego paszportu oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa wyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać Organizatorowi.

  6. Osoba legitymująca się obcym paszportem wszelkie niezbędne informacje o wymaganych dokumentach, te dokumenty oraz wizy winna uzyskać we własnym zakresie.

  7. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym, jak również zaleceń pilota (zwłaszcza co do oddalania się od grupy). 

 • XIV Przetwarzanie danych osobowych

  1) Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sigma Travel sp. z o. o.

  2) Administrator prowadzi operacje danych osobowych Klienta podanych w Umowie.

  3) Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy i  będą udostępniane innym odbiorcom takim jak linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, w celu realizacji zawartej Umowy.

  4) Dane osobowe Klienta, będą także przetwarzane w celach marketingowych własnych usług.. Klient ma zawsze prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

  5) Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest Umowa.

  6) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie Umowy.

  7) Klient posiada prawo do:

          1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych,

          2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

          3) przenoszenia danych,

          4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9) W zależności od kierunku podróży, w celu niezbędnym do realizacji Umowy, dane osobowe mogą być przetwarzane przez odbiorców danych w Państwach Trzecich, które nie  zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Informacje czy dany kraj zapewnia skuteczną ochronę, można uzyskać bezpośrednio u Administratora.

  10) Dane osobowe Klientów będą przechowywane  przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą ̨ może dochodzić ́ ewentualnych roszczeń́ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 • XV. Postanowienia końcowe

  1. Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sądy powszechne właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

  2.  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, Warunków Uczestnictwa oraz Programem Ramowym Imprezy (...) zastosowanie mają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 1989-2016 Biuro Podróży Sigma Travel, Realizacja: Lemon IT