Infolinia
22 625 12 12
Godziny otwarcia
10:00 -18:00 (pon-pt)
Dane kontaktowe
napisz do nas

Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa - Pobierz plik PDF

 

 • I. Określenie organizatora turystyki

  „SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Marszałkowska nr 140 (kod pocztowy: 00-061 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy za numerem KRS nr 0000015656, wysokość kapitału zakładowego 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), REGON 008484262, NIP 526-030-22-90, jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia  24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U 2017 poz. 2361) i jest wpisana do rejestru działalności regulowanej Organizatorów Turystyki i PUNPUT województwa mazowieckiego pod pozycją k-424, zwana dalej: „Organizatorem”.

 • II. Przedmiot Umowy

  1. Całość Umowy o udział w imprezie turystycznej  stanowią: Umowa, Warunki Uczestnictwa oraz Program Ramowy Imprezy (…)".

  2. Uczestnik otrzymuje Warunki Uczestnictwa, Program Ramowym Imprezy (…) oraz Standardowy Formularz Informacyjny  i podpisując Umowę lub wpłacając pierwszą część ceny zgodnie z pkt III.5. potwierdza, że je  akceptuje i zgłasza swój udział w imprezie. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje w chwili podpisania przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu Umowy lub wpłaceniu pierwszej części ceny – w przypadku umów zawieranych przez internet lub za pośrednictwem telefonu.

  3. W przypadku  zawierania Umowy za pośrednictwem  internetu lub przez telefon Uczestnik otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy po wpłaceniu pierwszej części ceny, o której mowa w pkt III. 5.

  4. Uczestnik zgłasza swój udział w imprezie turystycznej określonej w Umowie, za którą zobowiązuje się zapłacić określoną cenę, a Organizator przyjmuje Uczestnika na listę uczestników imprezy. Uczestnik jest zobowiązany podać dane osobowe zgodne z dokumentami podróży.

  5. W imieniu osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy (w tym przypadku podane niżej zasady dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego).

  6. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej (osób trzecich), osoba zawierająca Umowę wskazuje tę osobę/osoby w momencie składania oferty zawarcia Umowy.

  7. Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy, zawierającej  przede wszystkim określenie: miejsca pobytu lub trasy wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej albo sposób jej ustalenia, program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, klasę, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów, szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych, określa Umowa  oraz  Program Ramowy Imprezy (....).

  8. Wybór zakwaterowania wspólnego dla rodziny lub grupy osób traktowany jest jako zamówienie określonego pokoju. W przypadku zatem rezygnacji jednej lub więcej osób, w tym również przeniesienia uprawnień na inną osobę/y (Osoba/y Przejmująca/e), jeżeli nie ma możliwości lub zgody choć jednej z osób na dokwaterowanie na zwolnione miejsce/a i wspólne zakwaterowanie z inną osobą/osobami, pozostałe obowiązane są pokryć różnicę w cenie zamówionego pokoju, a Osoba/y Przejmująca/e  obowiązana jest pokryć dopłatę do pokoju jednoosobowego jeżeli Organizator będzie w stanie zapewnić taki pokój.

  9. Osoba podróżująca samotnie, wyrażająca zamiar zakwaterowania w pokoju dwuosobowym lub dwuosobowym z dostawką (w przypadku nieparzystej liczby osób samotnych) zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego w przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie zapewnić zakwaterowania z innymi osobami (nie zgłosi się inna samotna osoba tej samej płci lub osoba, z którą Uczestnik był zakwaterowany zrezygnuje z wyjazdu). 

  10. Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim nie mogą skorzystać z transportu autokarowego  (bądź transferu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko), który jest oferowany w ramach ofert Organizatora. Oferty te zawierają bowiem w swojej cenie transport standardowym autokarem, który ze względy na konstrukcje techniczne i bezpieczeństwo nie może być przeznaczony do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim. Podstawą odmowy świadczenia takiego transportu jest art. 10 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dalej jako Rozporządzenie 181/2011). Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 10 ust.2 Rozporządzenia 181/2011, Organizator wskazuje, iż osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wedle swojego wyboru zorganizować taki transport samodzielnie na swój koszt bądź zlecić Organizatorowi organizację takiego transportu (o ile jest to możliwe) za dodatkową opłatą. O kosztach zorganizowania transportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim Organizator zobowiązuje się poinformować przed zawarciem umowy, w przypadku gdy podczas zawierania umowy zostanie wskazane, iż Uczestnikiem wyjazdu jest osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim.

  11. Kategoria obiektu zakwaterowania podana jest wg przepisów kraju pobytu.

  12. Kategoria obiektu zakwaterowania podana jest wg przepisów kraju pobytu.

  13. Określenie rodzaju miejsca, jakie Uczestnik będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu oraz numer miejsca w autokarze następuje w porozumieniu z Uczestnikiem po wpłacie zaliczki.

  14. Wymagania specjalne Uczestnika, o których powiadomił on Organizatora lub pośrednika turystycznego zawierają postanowienia Umowy.

  15. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie adresu, nazwiska, numeru telefonu, wymianie paszportu etc. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku i za skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  16. Bagaż nie może przekraczać rozmiarów i wagi podanej przez przewoźnika.

 • III. Cena i sposób zapłaty

  Cena

  1. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi cenę imprezy turystycznej oraz wszelkie konieczne należności, podatki i opłaty, jeżeli nie są one zawarte w cenie.

  2. Cenę imprezy, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, zawiera Umowa lub  Program Ramowy Imprezy (...).

  3. Cena imprezy turystycznej może być uaktualniona. gdy wpływ na zmianę ceny będzie miało wystąpienie przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

  1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 

  2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach

  3) zmiana kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy.

  W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

  Organizator  powiadamia Uczestnika o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.

  4. Uczestnik, który mimo akceptacji (również wyrażonej w sposób opisany w postanowieniu pkt IV.3) po uprzednim jego wezwaniu przez Organizatora nie zapłaci pełnej ceny, nie będzie dopuszczony do udziału w imprezie, a Organizator rozliczy dokonane wpłaty przy zastosowaniu postanowień pkt. VIII.2.

   

  Sposób zapłaty

  5. Zawierając Umowę, Uczestnik wpłaca w biurze Organizatora (lub przelewem na konto Organizatora) pierwszą część ceny w wysokości min. 20% ceny imprezy turystycznej podanej w Umowie, a dopłatę do całości zobowiązany jest uiścić najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą  wyjazdu.   

  6. W przypadku  zawierania Umowy w terminie krótszym  niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnik wpłaca całość ustalonej ceny, chyba że Umowa stanowi inaczej.

  7. Ewentualną dopłatę wynikającą z postanowień pkt. III.3. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 • IV. Zmiany istotnych warunków umowy

  1. O wszelkich zmianach danych Podróżnego (w tym danych kontaktowych, rodzaju nośnika właściwego do komunikacji pomiędzy Organizatorem a Podróżnym, za pomocą którego to nośnika przekazywane są Podróżnemu informacje i materiały dotyczące imprezy turystycznej) zamieszczonych w Umowie, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

  2. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej, gdy zmiana jest nieznaczna. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie informuje o zmianie Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

  3. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:

  1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych,

  lub

  2) nie może spełnić wymagań specjalnych, o których Uczestnik powiadomił Organizatora i na które strony Umowy wyraziły zgodę, niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na trwałym nośniku. Organizator turystyki może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

  4. W powiadomieniu o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego Rozdziału Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:

  1) zmianach warunków Umowy o udział w imprezie turystycznej;

  2) rozsądnym terminie, w którym Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 5;

  3) możliwości odstąpienia od Umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie, o którym mowa w pkt 2;

  4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

  5. Uczestnik w terminie wyznaczonym przez Organizatora powinien poinformować Organizatora, że:

  1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo

  2) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo

  3) odstępuje od Umowy o imprezę turystyczną oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

  6. Jeżeli zmiany Umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, o których mowa w ust. 4, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

  7. W przypadku gdy Umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 4 pkt 3 albo ust. 5 pkt 2, Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

 • V. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów

  Gwarancje na wypadek niewypłacalności

  1. SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. w Warszawie, jako organizator turystyki, posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną  nr GT 190/2024 dotyczącą ochrony umów zawartych w okresie od 19.04.2024 roku do dnia  18.04.2025 roku. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62 (53-413 Wrocław).

  2. Zakres ochrony  ubezpieczenia obejmuje:

  1) zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu (zadanie Marszałka Województwa Mazowieckiego);

  2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana (zadanie TU EUROPA S.A.);

  3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu (zadanie TU EUROPA S.A.).

  3. Suma gwarancyjna widniejąca na Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej nr GT 190/2023 wynosi 1 440 000 PLN

  4. Drugi filar zabezpieczenia działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nakłada obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, który to obowiązek Organizator spełnia.

   

  Ubezpieczenie Uczestników

  1. Ubezpieczenie każdego Uczestnika obejmuje: koszty leczenia za granicą z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych (do 25 000 EUR) i następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 3000 EUR) oraz bagaż podróżny do 200 EUR oraz na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A.

  2. Za pośrednictwem Organizatora Uczestnik  może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy z nagłej przyczyny losowej (ubezpieczenie KR100%) w cenie 3% ceny imprezy, od kosztów rezygnacji z imprezy z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych w cenie 6% ceny imprezy w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. Istnieje dodatkowo możliwość dodania do zakresu ubezpieczenia jako przyczyny rezygnacji i przerwania podróży zachorowania na COVID-19 przez ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osobę bliską ubezpieczonemu i współuczestnikowi podróży (zwyżka 60% ceny ubezpieczenia). Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy z nagłej przyczyny losowej (bądź też z rozszerzeniem o następstwa choroby przewlekłej) można wykupić jedynie przy pierwszej wpłacie. W przypadku  rezygnacji z Imprezy turystycznej w celu otrzymania odszkodowania szkodę należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

  3. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A.

  4. W dniu wyjazdu na imprezę turystyczną Uczestnik otrzymuje kartę Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z numerem polisy ubezpieczeniowej.

  5. Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji leczenia.

 • VI. Odwołanie imprezy turystycznej

  1. Jeżeli Organizator zmuszony jest zmienić główne właściwości usług turystycznych, lub nie może spełnić specjalnych wymagań Uczestnika, określonych w Umowie, lub zaproponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% -  niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika.

  2. Organizator ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie zbyt małej ilości uczestników imprezy turystycznej, określonej w pkt 5- nie później jednak, niż:

          a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

          b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

          c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni przed planowaną datą imprezy.

  A w każdym terminie w przypadku, gdy Organizator nie może zrealizować Umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił  o tym niezwłocznie Uczestnika.  

  3. W sytuacjach opisanych wyżej Organizator przedstawi Uczestnikowi ofertę zastępczą lub zwróci całość wpłaconej kwoty.

  4. Jeżeli Uczestnik, któremu przedstawiono ofertę zastępczą nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy turystycznej w ciągu trzech dni roboczych od jej otrzymania, Organizator podejmuje wszelkie czynności w taki sposób, jakby Uczestnik przyjął tę ofertę. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z imprezy turystycznej po upływie trzech dni roboczych Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty przy zastosowaniu postanowień pkt. VIII.2.

  5. Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 15 osób przy imprezach lotniczych, oraz 30 osób przy imprezach autokarowych.

 • VII. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków

  1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, po uiszczeniu rzeczywistych kosztów wynikających z  przeniesienia uprawnień.

  2. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i Osoba Przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 • VIII. Rezygnacja z imprezy turystycznej

  1. Uczestnik  ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej czyli odstąpić od Umowy w każdym czasie.

  2. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów, z tym że potrącenie wynosi nie więcej niż:

  • 200 zł w razie rezygnacji zgłoszonej na 45 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 20% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 44-tym a 31-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 50% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 15-tym dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
  • 80% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 7-ym dniem przed  planowaną  datą rozpoczęcia imprezy,
  • 95% ceny imprezy podanej w Umowie w razie rezygnacji złożonej na 6 dni lub mniej przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

  Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.

  3. Niedokonanie zwrotu wpłaty w terminie 7 dni od daty rezygnacji obciąża Organizatora odsetkami ustawowymi.

  4. W przypadku  rezygnacji z zamówionych przez Uczestnika dodatkowych miejsc lub świadczeń na imprezę (overbooking) Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów.

  5. W przypadku  wszelkich zmian w terminach i wariantach imprezy turystycznej, dokonywanych przez Uczestnika, Organizator rozliczy wpłaty Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. VIII.

  6. Uczestnik może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i  nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

 • IX. Zgłaszanie reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą

  1. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie o udział w imprezie turystycznej.

  2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania danej imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.

  3. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w Programie Ramowym Imprezy (...) , Uczestnik może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.

  4. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.

  5. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.

  6. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.

  7. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator powinien niezwłocznie wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

  8. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:

  1) winę za niezgodność ponosi Uczestnik;

  2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

  3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

  9. Roszczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, przedawniają się z upływem 3 lat.

  10. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

  11. W przypadkach innych, niż określone w ust. 10, odpowiedzialność Organizatora (a co za tym idzie odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora) ograniczona jest – o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa – do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej.

  12. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Organizatora:

  1)     Uczestnik  może złożyć reklamację pisemną u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy w miejscu zawarcia Umowy lub bezpośrednio u Organizatora

  2)     ustnie – telefonicznie pod numerem:  (+48) 22 625 12 12

  3)     w formie elektronicznej na adres: biuro@sigma-travel.com.pl

  13. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu postępowań pozasądowych dotyczących usług turystycznych są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji Handlowych znajduje się na stronie UOKiK.

  14. W przypadku  umów zawartych drogą elektroniczną (on-line) Uczestnik, będący konsumentem i mieszkający w kraju Unii Europejskiej (także: Norwegia, Islandia, Liechtenstein), ma możliwość złożenia skargi do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  15. Uczestnik będący konsumentem, może także korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

  16. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator może uznać ją za bezskuteczną, co w żadnej mierze nie uchybia oraz nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata.

  17. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz o spodziewanej dacie rozpatrzenia reklamacji i uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji  nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu.

  18. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie odpowiedzi pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

  19. Pilot i przedstawiciel Organizatora nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Uczestnika.

 • X. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową o udział w imprezie turystycznej oraz jest obowiązany do udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc ta może w szczególności polegać na:

  1) udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;

  2) udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.

  2. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych i innych dokumentów przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że prospekt taki lub dokument został włączony do Umowy.

  4. Katalogi i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, a nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za  skutki  wynikłe  dla  Uczestnika z faktu niezgłoszenia się w terminie  na miejsce zbiórki, bądź zatrzymania przez krajowe czy zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W powyższych przypadkach Organizator rozliczy dokonane przez Uczestnika wpłaty według punktu VIII.2.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub działaniem siły wyższej. Odpowiedzialność Organizatora za bagaż jest ograniczona w zakresie, jaki  przewidują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita.  Zawiadomienia o opóźnieniach  samolotów lub utracie i zniszczeniu bagażu należy kierować niezwłocznie (w stosunku do bagażu - nie później niż 7 dni od daty odbioru bagażu lub nie później niż w okresie 21 dni od dnia, kiedy bagaż winien być wydany)  do  linii lotniczych oraz do Organizatora. Roszczenie należy zgłosić na piśmie.

 • XI. Odpowiedzialność Uczestnika

  1. W przypadku  imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestnika na miejscu imprezy turystycznej z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  2. Niedopełnienie przez Uczestnika czynności określonych w postanowieniu pkt. XIII.3. po jego uprzednim wezwaniu przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej i powoduje skreślenie z listy uczestników bez odrębnego powiadamiania oraz skutki, o których mowa w postanowieniach pkt. VIII.

 • XII. Opieka Pilota

  1. Pilot nie pełni funkcji przewodnika lecz jest odpowiedzialny za realizację programu imprezy.

  2. W czasie trwania imprezy turystycznej Uczestnik może zgodnie z treścią Umowy korzystać z pomocy i opieki pilota, rezydenta lub pracownika lokalnego przedstawiciela Organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji programu imprezy.

  3. Nazwisko pilota lub rezydenta lub nazwa lokalnego przedstawiciela Organizatora, do których Uczestnik może się zwracać w razie trudności, podana jest w dokumentach wydawanych Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy w dniu wyjazdu.

  4. Przeloty samolotem w obie strony mogą odbywać się bez udziału pilota Organizatora. W takim przypadku opiekę nad grupą pilot przejmuje w porcie docelowym po zakończeniu odprawy.

  5. Pilot ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w imprezie lub jej częściach w przypadku, gdy Uczestnik:

               1) nie przestrzega warunków Umowy,

                2) znajduje się w stanie nietrzeźwym,

                3) zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów,

                4) stanowi potencjalne  niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników w związku z przebywaną chorobą lub z innych względów.

 • XIII. Informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych

  1. Uczestnik otrzymuje w Programie Ramowym Imprezy aktualne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz  o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

  2. Uczestnik otrzymuje informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

  3. Uczestnik winien posiadać na miejscu zbiórki aktualnie obowiązujące dokumenty uprawniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy (m.in. paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu), Umowę i dokumenty w niej wymienione oraz dowody wpłat.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie przyznanie Uczestnikowi wizy przez placówki konsularne państw, do których obowiązuje ruch wizowy, za zatrzymanie jego paszportu oraz za odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne, a także za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa wyżej chyba, że opóźnienie to można przypisać Organizatorowi.

  5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych  obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym, jak również zaleceń pilota (zwłaszcza co do oddalania się od grupy).

 • XIV Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sigma Travel sp. z o. o.

  2. Administrator prowadzi operacje danych osobowych Klienta podanych w umowie.

  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji umowy i  będą udostępniane innym odbiorcom takim jak linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, w celu realizacji zawartej umowy.

  4. Dane osobowe Klienta, będą także przetwarzane w celach marketingowych własnych usług. Klient ma zawsze prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa.

  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

  7. Klient posiada prawo do:

  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  - przenoszenia danych,

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  9. W zależności od kierunku podróży, w celu niezbędnym do realizacji umowy, dane osobowe mogą być przetwarzane przez odbiorców danych w Państwach Trzecich, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Informacje czy dany kraj zapewnia skuteczną ochronę, można uzyskać bezpośrednio u Administratora.

  10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane  przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą ̨ może dochodzić ́ ewentualnych roszczeń́ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 • XV. Postanowienia końcowe

  1. Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sądy powszechne właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

  2.  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy, Warunków Uczestnictwa oraz Programem Ramowym Imprezy (...) zastosowanie mają przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 1989-2021 Biuro Podróży Sigma Travel, Realizacja: Lemon IT